12, aprilie, 2024
23.1 C
Budeşti
spot_img

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante (director al IET „Viorel și Viorica”)

Primăria satului Budești, mun.Chișinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniței de copii.

Condiţiile de participare la concurs:
Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții;
– deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– studii superioare universitare;
– are o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin trei ani;
– la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani;
– posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
– este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
– nu au antecedente penale, nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de conducător al instituției de educație timpurie depun dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului.

Actele ce urmeză a fi prezentate:
– cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, al cărui model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament ( lista actelor depuse cu paginile numerotate);
– copia actului de identitate;
– copia/ copiile actului/ actelor de studii;
– copia carnetului de muncă;
– curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
– certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
– cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
– copia/ copiile actului/ actelor ce confirm gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
– copiilor actelor care atestă formarea continuă, performanțelor profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statul de expert/ evaluator national/international.
– Proiectul planului de dezvoltare al instituţiei pentru 5 ani;

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar, certificate “corespunde cu originalul” sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului. În caz de neprezentarea a actelor neecesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

Dosarele de participare la concurs întocmite conform Ordinului Ministerului Educației al RM nr. 163 din 23.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general, se primesc la sediul Primăriei Budești, str.Chișinău,131 ,telefon 022418004 și e-mail: budesti@gmail.com .

Data-limită de depunere a dosarelor este 13 decembrie ora 17.00.

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al RM nr. 1 din 18.08.1994.
Legea 436/2006 privind administraţia publică locală
Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
Codul administrativ nr.116/2018
Legea 133 /2016privind declararea averii și a intereselor personale
Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000, Monitorul Oficial al RM nr. 88-90/664.
Codul Muncii al RM, 2003
Hotărîrea Guvernului RM nr. 270 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.

1. Acte legislative şi normative în domeniul învăţămîntului:
– Codul Educaţiei nr. 152 din 17.08.2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014.
– Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului;

Articolul precedentInaugurarea terenurilor de sport
Articolul următorPROIECTE DE DECIZII

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele articole