19, septembrie, 2023
18.8 C
Budeşti
spot_img

Concurs pentru ocuparea funcției vacante

Anunț! concurs pentru ocuparea funcţiei vacante (manager al Centrului de zi pentru persoane vârstnice și refugiați)

Primăria satului Budești, mun.Chișinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Centrului de zi pentru persoane vârstnice și refugiați

Condiţiile de participare la concurs:
Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții;
–deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– deţine studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul juridic, economic sau alte domenii corespunzătoare domeniilor de competenţă ale Centrului pentru persoane vârstnice și refugiați;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– este apta, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
-nu are antecedente penale;
-are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani de experienţă profesională în domeniul/domeniile de activitate a instituţiei, cel puţin 2 ani de experienţă profesională în funcţii de conducere;
-la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
-nu este privata de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate sau dintr-o hotărâre judecătorească definitivă;
-se bucură de o reputaţie ireproşabilă (integritate, inclusiv lipsa conflictelor de interese nedeclarate, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen, deschidere faţă de cetăţeni, mass-media şi societatea civilă, lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigaţii jurnalistice, stil de viaţă corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Actele ce urmeză a fi prezentate:
-cererea de participare la concurs;
-conceptul de dezvoltare instutuţională care reflectă viziunea candidatului asupra priorităţilor şi direcţiilor principale de dezvoltare ale instituţiei publice,
obiective strategice şi operaţionale şi modalităţile de realizare a acestora şi nu va depăşi 3 pagini;
-copia actului de identitate;
-curriculum vitae de model Europass, cu includerea a cel puţin două persoane de referinţă;
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare din ultimii 5 ani;
-documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
-cazierul judiciar;
-certificatul medical;
-acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar, certificate “corespunde cu originalul” sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului. În caz de neprezentarea a actelor neecesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

Dosarele de participare la concurs întocmite conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al Centrului de zi pentru persoane vârstniceși refugiați, aprobat prin decizia Consiliului sătesc Budești nr.1/2 din 16.02.2023, se primesc la sediul Primăriei Budești, str.Chișinău,131, telefon 022418004 și e-mail: budesti@gmail.com .

Data-limită de depunere a dosarelor este 13 martie ora 17.00.

Articolul precedentBugetul executat
Articolul următorDeclarația de răspundere managerială

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele articole