13, aprilie, 2024
25.3 C
Budeşti
spot_img

Primăria satului Budești angajează – Arhitect-șef

Scopul: Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în localitate.

Sarcini:

 • Elaborarea documentaţiei de urbanism şi dezvoltarea teritoriului, corelate cu Planul Urbanistic General;
 • Contribuirea la asigurarea localităţii cu documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 • Organizarea activităţii consultative în domeniu;
 • Gestionarea procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 • Verificarea scrisorilor şi petițiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de urbanism, calitatea lucrărilor de construcţii, protecţia teritoriului şi propunerea măsurilor de soluţionare a problemelor verificate.

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
 • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Certificatul medical
 • Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Alte documente necesare:

 • cererea de participare
 • chestionar

Modalitatea de depunere a documentelor

Alte modalități – Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului

 • Legea Republicii Moldova privind administrația publică locală №436 от 28.12.2006года
 • Legea privind fundamentele planificării urbane și amenajării teritoriulu№835 от 17.05.1996
 • Legea Republicii Moldova cu privire la permisiunea de a executa lucrări de construcției №163 от 09.07.2010

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele articole